HEBI VITAL, s.r.o.

Fenoménom vo svete vodného športu sa stáva AQUAFITNESS

96057_SharkPole_people_3

ČO JE AQUAFITNESS?

Vodné prostredie poskytuje jedinečné možnosti zdravého pohybu pre každého jedinca bez ohľadu na vek, úroveň pohybovej výkonnosti a plaveckej spôsobilosti. Okrem plaveckých športov je možné vo vode uplatniť rôzne druhy pohybovej činnosti cyklického a acyklického charakteru, ktoré zahŕňa aquafitness. Pod pojmom aquafitness rozumieme rôzne pohybové aktivity prevažne aeróbneho charakteru, vykonávané vo vodnom prostredí, ktoré môžu byť sprevádzané hudbou. Pohybové programy aquafitness podstatne menej zaťažujú pohybový aparát a šetria srdcovo-cievny systém, v porovnaní s rovnako intenzívnymi programami na suchu. Aquafitness je oveľa viac ako cvičenie vo vode. V praxi sa presadzuje ako samostatná oblasť a stáva sa i módnou „fitnesovou vlnou“. Pohybové programy aquafitness pre svoju univerzálnosť vyhľadávajú v rámci tréningovej prípravy špičkoví športovci rôznych špecializácií, ako aj široká verejnosť všetkých vekových kategórií. Pri dodržiavaní frekvencie a intenzity je účinnosť cvičenia vo vode porovnateľná s cvičením na suchu. Vodné prostredie na jednej strane pohyb umožňuje, ale zároveň ho brzdí, preto je dôležité pri zostavovaní cvičebných programov aquafitness brať do úvahy špecifické vlastnosti vody, prispôsobiť sa platným fyzikálnym zákonitostiam a pri činnosti ich vhodne využiť. Pri pravidelnom a dlhšie trvajúcom tréningu vo vode nastáva adaptácia vegetatívnych orgánov, srdcovo-cievnej sústavy, centrálnej nervovej sústavy, dýchacej sústavy, svalstva, kĺbov a väzov. Vhodne zostaveným programom aquafitness rozvíjame okrem kondičných schopností (vytrvalosť, sila, ohybnosť chrbtice a kĺbová pohyblivosť) aj koordinačné schopnosti (kinesteticko – diferenciačná, rovnováhová, orientačná a rytmická). Do vody sa prenášajú najmä prvky loptových hier (tenis, futbal, hokej, golf, volejbal), prvky atletických disciplín (chôdza, behy, skoky, hody, vrhy) ako aj prvky tancov a gymnastiky (rock’n roll, športový aerobik). Vodné prostredie môže slúžiť ako „trenažér“ pre nácvik a zdokonalenie špeciálnych zručností napr. v golfe – odpaľovacia technika, v boxe – technika úderu. Aquafitness pre mnohých záujemcov, najmä seniorov, predstavuje možnosť sociálnej a spoločenskej komunikácie, pozitívne prežitie vodného prostredia, rozvoj pocitu spolupatričnosti a vzájomnej pomoci v skupine počas cvičenia, relaxáciu a regeneráciu síl. Režim cvičení vo vode je vhodný aj pre špeciálne skupiny obyvateľstva, kam patria staršie osoby, obézni občania, tehotné ženy, ľudia s bolesťami kĺbov a chrbtice, telesne a mentálne oslabení jedinci a pod.

Aquafitness podľa obsahu a zamerania delíme na jednotlivé druhy:

aquawalking (chôdza vo vode) pohybová štruktúra je analogická chôdzi na suchu. Aquawalking sa realizuje len v plytkej a prechodnej vode (kde je umožnený kontakt s podložkou). Je vhodný ako rehabilitačný a regeneračný prostriedok, ako aeróbny tréning pre ľudí s nadváhou, seniorov, reumatikov a pacientov s artrózou, ale aj pre rekreačných športovcov.

aquajogging (beh vo vode) pohybová štruktúra je analogická behu na suchu, dôležité je prispôsobiť sa špecifikám vodného prostredia. Beh vo vode môžeme realizovať v plytkej vode alebo vo vode hlbokej (Deep Water Running) za pomoci nadľahčovacieho pásu (aquajogger).

fitness swimming (kondičné plávanie) nevyžaduje dokonalé zvládnutie techniky plaveckých spôsobov. Plávať sa môže aj napr. znakom súpaž, plávaním na boku. Dôležitá je dĺžka trvania, frekvencia a intenzita plávania.

aquarobics (aerobik vo vode) aeróbny tréning vo vode rôznej hĺbky, so sprievodom hudby. Aquarobics sa môže realizovať vo vode plytkej, prechodnej (low impact) a hlbokej (impact free). Počas tréningu sa môže použiť náčinie rôznych tvarov a objemu, zvyšujúce zaťaženie (napr. vodné rukavice, vodné činky, slíže, plavecké dosky, dynabandy, aquastepy..)

aquapower (posilňovanie vo vode) zabezpečuje harmonický rozvoj kostrového svalstva ako aj lokálne posilňovanie svalových párov. Vylučuje jednostranné zaťažovanie svalových skupín (súčasné zapájanie agonistov a antagonistov). Pri posilňovaní vo vode nemožno oddeliť tréning svalovej sily od tréningu svalovej vytrvalosti. Prispieva tiež k rozvoju koordinačných schopností. Zvýšenie zaťaženia dosiahneme použitím náčinia (dynabandy, vodné rukavice, dosky, slíže, vodné činky, plavecké dosky a pod.). Vodné prostredie umožňuje posilniť aj svaly, ktoré cvičenie na suchu plne neumožňuje.

aquagymnastic (gymnastika vo vode) V aquagymnastic využívame okrem prvkov plávania, synchronizovaného plávania, skokov do vody, prvky rôznych foriem gymnastiky, ako aj cvičenia zamerané na upevnenie správneho držania tela, rozvoj kĺbovej pohyblivosti a relaxačné cvičenia. Gymnastika vo vode napomáha odbúravať strach z vodného prostredia u neplavcov a rozvíja pozitívne prežitie pohybu vo vode so sprievodom hudby pri regulovanej záťaži.

aquadance (tanec vo vode) predstavuje tanečné prvky na hudbu vo vode (kankán, country, polka, walz, rumba, letkis a pod.). Pohyby sa vyznačujú malou amplitúdou pri veľkom počte opakovaní. Tento druh aquafitness je vhodné používať v prípravnej alebo záverečnej časti hodiny (warm up alebo warm down).

 

PaedDr. Jana Labudová, PhD.
Katedra športov v prírode a plávania
Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave

O autorovi Zobraziť všetko

admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *