HEBI VITAL, s.r.o.

Nariadenie vlády č. 349/2010 Z. z.

Nariadenie vlády č. 349/2010 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia

 

349
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. augusta 2010,

 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
(1) Do skupiny určených výrobkov podľa § 9 ods. 1 zákona patria
a) prostriedky ľudovej zábavy,
b) zariadenia detských ihrísk,
c) športovo-rekreačné zariadenia.
(2) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na určené výrobky podľa osobitného predpisu.1)
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a) prostriedkom ľudovej zábavy zariadenie aktivované ľudskou silou, ľudskou hmotnosťou, elektricky, pneumaticky, hydraulicky, mechanicky alebo pomocou iných zdrojov energie, ktoré je určené na zábavu alebo hru,
b) zariadením detského ihriska zariadenie a konštrukcia vrátane dielcov a konštrukčných prvkov, s ktorým, v ktorom alebo na ktorom sa dieťa môže hrať vnútri alebo vonku, samostatne alebo v skupine podľa pravidiel hry, ktoré sa môžu kedykoľvek meniť,
c) športovo-rekreačným zariadením zariadenie zostavené z jedného alebo viacerých systémov aktivity, nosných systémov, a ak je to potrebné, z istiacich alebo bezpečnostných systémov, na ktoré je obmedzený prístup, ktoré vyžaduje dohľad a spôsobuje zvýšené psychické alebo fyzické zaťaženie používateľa.
§ 3
Prostriedok ľudovej zábavy, zariadenie detského ihriska alebo športovo-rekreačné zariadenie
a) musí byť vyrobené tak, aby boli dodržané najmenej bezpečnostné požiadavky technických noriem,2)
b) nesmie byť uvedené na trh alebo do prevádzky, ak nespĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády.
§ 4
(1) Pred uvedením prostriedku ľudovej zábavy, zariadenia detského ihriska alebo športovo-rekreačného zariadenia na trh a pred ich uvedením do prevádzky sa ako postup posudzovania zhody použije posúdenie zhody podľa § 12 ods. 3 písm. b) a c) zákona. Podrobnosti o postupe posudzovania zhody sú uvedené v prílohe.
(2) Ak sa prostriedok ľudovej zábavy, zariadenie detského ihriska alebo športovo-rekreačné zariadenie nevyrába sériovo, ako postup posudzovania zhody sa použije overovanie zhody podľa § 12 ods. 3 písm. g) zákona. Tento postup posudzovania zhody sa použije aj vtedy, ak je pre prostriedok ľudovej zábavy, zariadenie detského ihriska alebo športovo-rekreačné zariadenie vhodnejší. Podrobnosti o postupe posudzovania zhody sú uvedené v prílohe.
§ 5
Vyhlásenie o zhode podľa § 13 zákona obsahuje
a) identifikačné údaje výrobcu alebo dovozcu
1. obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
2. obchodné meno, sídlo alebo umiestnenie organizačnej zložky podniku a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
b) typové číslo, číslo výrobnej série alebo výrobné číslo prostriedku ľudovej zábavy, zariadenia detského ihriska alebo športovo-rekreačného zariadenia,
c) rok výroby, miesto výroby, názov, typ, krajinu pôvodu, opis a funkciu alebo výrobcom alebo dovozcom určený účel použitia prostriedku ľudovej zábavy, zariadenia detského ihriska alebo športovo-rekreačného zariadenia,
d) použitý postup posudzovania zhody,
e) technické normy a technické predpisy použité pri posudzovaní zhody,
f) obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a identifikačný kód autorizovanej osoby a číslo a dátum vydania certifikátu na prostriedok ľudovej zábavy, zariadenie detského ihriska alebo športovo-rekreačné zariadenie,
g) vyhlásenie výrobcu alebo dovozcu, že prostriedok ľudovej zábavy, zariadenie detského ihriska alebo športovo-rekreačné zariadenie spĺňa technické požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády,
h) dátum a miesto vydania vyhlásenia o zhode, meno, priezvisko, funkciu a podpis výrobcu alebo dovozcu a odtlačok pečiatky výrobcu alebo dovozcu.
§ 6
Na prostriedku ľudovej zábavy, zariadení detského ihriska alebo športovo-rekreačnom zariadení sa umiestňuje upozornenie na riziká, ktoré nemožno odstrániť pri výrobe alebo umiestnení týchto výrobkov. Upozornenie musí byť čitateľné, vyhotovené v štátnom jazyku3) a odolné voči vplyvom vonkajšieho prostredia.
§ 7
Požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa neuplatnia na prostriedok ľudovej zábavy, zariadenie detského ihriska alebo športovo-rekreačné zariadenie, ktoré bolo vyrobené alebo uvedené na trh v inom členskom štáte Európskej únie alebo v Turecku alebo bolo uvedené na trh v súlade s právom niektorého zo štátov Európskeho združenia voľného obchodu, ktorý je súčasne zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
§ 8
Toto nariadenie vlády bolo prijaté v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.4)
§ 9
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Iveta Radičová v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 349/2010 Z. z.

 

PODROBNOSTI O POSTUPOCH POSUDZOVANIA ZHODY
A. Posúdenie zhody vzorky typu výrobku podľa § 12 ods. 3 písm. b) zákona
(1) Písomnú žiadosť o vykonanie posúdenia zhody podľa § 12 ods. 3 písm. b) zákona podáva výrobca alebo dovozca autorizovanej osobe podľa § 11 ods. 1 zákona, ktorú si zvolí.
(2) Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje identifikačné údaje výrobcu alebo dovozcu podľa § 5 písm. a) a požadovaný postup posúdenia zhody.
(3) Prílohou žiadosti je
a) vyhlásenie o tom, že žiadosť o vykonanie posúdenia zhody nebola podaná inej autorizovanej osobe,
b) dokumentácia o použitom postupe posudzovania zhody (ďalej len „dokumentácia“) podľa odseku 5.
(4) Na účel vykonania posúdenia zhody poskytne výrobca alebo dovozca autorizovanej osobe vzorku typu reprezentujúcu plánovanú výrobu prostriedku ľudovej zábavy, zariadenia detského ihriska alebo športovo–rekreačného zariadenia. Autorizovaná osoba si môže vyžiadať ďalšie vzorky typu, ak sú nevyhnutné na vykonanie posúdenia zhody.
(5) Dokumentácia obsahuje
a) opis a funkciu alebo výrobcom alebo dovozcom určený účel použitia prostriedku ľudovej zábavy, zariadenia detského ihriska alebo športovo-rekreačného zariadenia,
b) návrh, výrobné výkresy, schémy zapojenia zostáv, podzostáv a obvodov prostriedku ľudovej zábavy, zariadenia detského ihriska alebo športovo-rekreačného zariadenia,
c) opisy a vysvetlenia potrebné pre zrozumiteľnosť návrhu, výrobných výkresov, schém zapojenia a funkcie prostriedku ľudovej zábavy, zariadenia detského ihriska alebo športovo-rekreačného zariadenia,
d) návod na používanie s uvedením prípadných požiadaviek na obsluhu,
e) zoznam technických noriem, podľa ktorých sa úplne alebo čiastočne postupovalo pri výrobe prostriedku ľudovej zábavy, zariadenia detského ihriska alebo športovo-rekreačného zariadenia alebo opis riešení prijatých na splnenie požiadaviek ustanovených týmto nariadením vlády, ak sa pri výrobe nepostupovalo podľa technických noriem,
f) správy o výsledkoch výpočtov a skúšok vykonaných pri posudzovaní zhody.
(6) Autorizovaná osoba pri vykonávaní posudzovania zhody
a) preverí úplnosť a správnosť dokumentácie,
b) overí, či je vzorka typu vyrobená v zhode s dokumentáciou, a zaznamená prvky, ktoré boli vyrobené podľa technických noriem, a prvky vyrobené bez použitia technických noriem,
c) vykoná kontroly a skúšky potrebné na zistenie, či výrobca skutočne použil technické normy, ktoré uviedol v dokumentácii, alebo vykoná kontroly a skúšky potrebné na zistenie, či prvky vyrobené bez použitia technických noriem spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,
d) dohodne s výrobcom alebo dovozcom miesto, kde sa vykonajú kontroly a skúšky.
(7) Ak vzorka typu spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, autorizovaná osoba vypracuje hodnotiacu správu, v ktorej zaznamená činnosti vykonané podľa odseku 6. Obsah tejto správy sprístupní v plnom rozsahu alebo čiastočne len so súhlasom výrobcu alebo dovozcu.
(8) Ak vzorka typu spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, autorizovaná osoba vydá výrobcovi alebo dovozcovi certifikát typu. Certifikát typu obsahuje najmä závery preskúšania, podmienky platnosti, opisy a výkresy, ak sú potrebné na identifikáciu schválenej vzorky typu, a informácie, ktoré umožnia posúdenie zhody vyrobeného výrobku s certifikovaným typom a jeho kontrolu počas užívania.
(9) Ak vzorka typu nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, autorizovaná osoba nevydá certifikát typu. O tejto skutočnosti a o dôvodoch nevydania certifikátu typu informuje autorizovaná osoba výrobcu alebo dovozcu.
(10) Ak dôjde počas platnosti certifikátu typu k zmenám prostriedku ľudovej zábavy, zariadenia detského ihriska alebo športovo-rekreačného zariadenia, ktoré môžu ovplyvniť ich zhodu s požiadavkami ustanovenými týmto nariadením vlády, postupuje sa podľa odsekov 1 až 9.
(11) Autorizovaná osoba informuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o vydaných certifikátoch typu a o zrušených certifikátoch typu.
B. Posúdenie zhody výrobku s certifikovaným typom podľa § 12 ods. 3 písm. c) zákona
(1) Výrobným procesom a jeho monitorovaním sa zabezpečuje zhoda vyrábaného prostriedku ľudovej zábavy, zariadenia detského ihriska alebo športovo–rekreačného zariadenia s ich certifikovaným typom a s požiadavkami ustanovenými týmto nariadením vlády.
(2) Autorizovaná osoba, ktorá vydala certifikát typu, najmenej raz za rok vykoná posúdenie zhody prostriedku ľudovej zábavy, zariadenia detského ihriska alebo športovo-rekreačného zariadenia podľa § 12 ods. 3 písm. c) zákona.
(3) Autorizovaná osoba odoberie u výrobcu vzorku typu na vykonanie posúdenia zhody vyrobeného prostriedku ľudovej zábavy, zariadenia detského ihriska alebo športovo-rekreačného zariadenia s certifikovaným typom a s požiadavkami ustanovenými týmto nariadením vlády; výrobca poskytne autorizovanej osobe vzorku typu potrebnú na vykonanie posúdenia zhody.
(4) Ak vzorka typu je v zhode s certifikovaným typom a s požiadavkami ustanovenými týmto nariadením vlády, autorizovaná osoba vydá správu o posúdení zhody.
(5) Ak vzorka typu nie je v zhode s certifikovaným typom alebo s požiadavkami ustanovenými týmto nariadením vlády, autorizovaná osoba vyzve výrobcu na odstránenie nezhody a vykoná opätovné posúdenie zhody.
(6) Ak sa vykonaním opätovného posúdenia zhody zistí, že nezhoda nebola odstránená, autorizovaná osoba zruší ňou vydaný certifikát typu.
C. Overovanie zhody každého výrobku s technickými požiadavkami autorizovanou osobou podľa § 12 ods. 3 písm. g) zákona
(1) Písomnú žiadosť o vykonanie posúdenia zhody podľa § 12 ods. 3 písm. g) zákona podáva výrobca alebo dovozca autorizovanej osobe, ktorú si zvolí.
(2) Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje identifikačné údaje výrobcu alebo dovozcu podľa § 5 písm. a) a požadovaný postup posúdenia zhody.
(3) Prílohou k žiadosti je
a) vyhlásenie o tom, že žiadosť o vykonanie posúdenia zhody nebola podaná inej autorizovanej osobe,
b) dokumentácia podľa odseku 4.
(4) Dokumentácia obsahuje
a) opis a funkciu alebo výrobcom alebo dovozcom určený účel použitia prostriedku ľudovej zábavy, zariadenia detského ihriska alebo športovo-rekreačného zariadenia,
b) návrh, výrobné výkresy, schémy zapojenia zostáv, podzostáv a obvodov prostriedku ľudovej zábavy, zariadenia detského ihriska alebo športovo-rekreačného zariadenia,
c) opisy a vysvetlenia potrebné pre zrozumiteľnosť návrhu, výrobných výkresov, schém zapojenia a funkcie prostriedku ľudovej zábavy, zariadenia detského ihriska alebo športovo-rekreačného zariadenia,
d) návod na používanie s uvedením prípadných požiadaviek na obsluhu,
e) zoznam technických noriem, podľa ktorých sa úplne alebo čiastočne postupovalo pri výrobe prostriedku ľudovej zábavy, zariadenia detského ihriska alebo športovo-rekreačného zariadenia, alebo opis riešení prijatých na splnenie požiadaviek ustanovených týmto nariadením vlády, ak sa pri výrobe nepostupovalo podľa technických noriem,
f) správy o výsledkoch výpočtov a skúšok vykonaných pri posudzovaní zhody.
(5) Autorizovaná osoba pri vykonávaní posudzovania zhody
a) preverí úplnosť a správnosť dokumentácie,
b) overí, či je výrobok vyrobený v zhode s dokumentáciou, a zaznamená prvky, ktoré boli vyrobené podľa technických noriem, a prvky vyrobené bez použitia technických noriem,
c) vykoná kontroly a skúšky potrebné na zistenie, či výrobca skutočne použil technické normy, ktoré uviedol v dokumentácii, alebo vykoná kontroly a skúšky potrebné na zistenie, či prvky vyrobené bez použitia technických noriem spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,
d) dohodne s výrobcom alebo dovozcom miesto, kde sa vykonajú kontroly a skúšky.
(6) Výrobným procesom a jeho monitorovaním sa zabezpečuje zhoda vyrábaného prostriedku ľudovej zábavy, zariadenia detského ihriska alebo športovo-rekreačného zariadenia s požiadavkami ustanovenými týmto nariadením vlády.
(7) Ak prostriedok ľudovej zábavy, zariadenie detského ihriska alebo športovo-rekreačné zariadenie spĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády, autorizovaná osoba vydá certifikát zhody. Certifikát zhody obsahuje závery preskúšania, podmienky platnosti, a ak je to potrebné, opisy a výkresy výrobku.
(8) Ak prostriedok ľudovej zábavy, zariadenie detského ihriska alebo športovo-rekreačné zariadenie nespĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády, autorizovaná osoba vydá správu o posúdení, ktorá obsahuje najmä celkové hodnotenie prostriedku ľudovej zábavy, zariadenia detského ihriska alebo športovo-rekreačného zariadenia, namerané hodnoty potrebné na posúdenie zhody a záver spolu s odôvodnením.
Poznámky pod čiarou
1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 162/2010 Z. z.
2) Napríklad STN EN 1176-1 Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy, STN EN 1176-2 Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 2: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na hojdačky, STN EN 1176-3 Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 3: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na šmýkačky, STN EN 1176-4 Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 4: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na lanovky, STN EN 1176-5 Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 5: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na kolotoče, STN EN 1176-6 Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 6: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na kývavé zariadenia, STN EN 1176-7 Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 7: Návod na inštaláciu, kontrolu, údržbu a prevádzku, STN EN 1176-10 Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 10: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na úplne uzavreté zariadenia na hranie, STN EN 1176-11 Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 11: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na priestorové siete, STN EN 15567-1 Športové a rekreačné zariadenia. Lanové parky. Časť 1: Požiadavky na konštrukciu a bezpečnosť, STN EN 15567-2 Športové a rekreačné zariadenia. Lanové parky. Časť 2: Prevádzkové požiadavky, STN EN 13814 Strojové vybavenie a konštrukcie lunaparku a zábavného parku. Bezpečnosť.
3) § 8 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení zákona č. 318/2009 Z. z.
4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.

Zdroj: ÚVSR

O autorovi Zobraziť všetko

admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *