HEBI VITAL, s.r.o.

Údržba exteriérových fitness zariadení

IMG_20170511_105013

Informácie vychádzajú z nasledujúcich noriem:

STN EN 1176-1 “Zariadenie a povrch detských ihrísk”. Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy.
STN EN 1176-7 “Zariadenie a povrch detských ihrísk”. Návod na inštaláciu, kontrolu, údržbu a prevádzku.
STN EN 16630 “Trvalo zabudované vonkajšie fitness zariadenia”. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy.

Kontroly fitness zariadení na ihriskách:

Frekvencia kontrol fitness zariadení závisí od viacerých faktorov – druh zariadenia, použité materiály, rovnako ako intenzita využitia (v roku), úroveň vandalizmu, umiestnenie, znečistenie ovzdušia, kyslosť pôdy, vek zariadenia, atď … Podľa vyššie uvedených noriem, je potrebné vykonávať tri druhy kontrol:

a) Bežná (vizuálna) kontrola – umožňuje zistiť zjavné nebezpečenstvo, ktoré môže vyplynúť z vandalizmu, opotrebenia alebo poveternostných podmienok. Typické riziká môžu byť vo forme poškodených častí zariadenia alebo rozbitých fliaš v priestore cvičenia. Je potrebné udržiavať čistotu medzi zariadením a zemou, kontrolovať povrch zariadenia, vyčnievajúce základy, ostré hrany, chýbajúce súčiastky, nadmerné opotrebenie (pohyblivých častí) a štrukturálnu integritu.
Odporúčaný časový interval: 1-krát denne pri dennom používaní zariadenia, minimálne raz za týždeň pri menej častom používaní.
Počas mesiacov jeseň – zima, keď sú nepriaznivé poveternostné podmienky, sa tieto kontroly odporúčajú každé dva týždne alebo každý mesiac. Tieto kontroly vykonáva prevádzkovateľ zariadení alebo osoba, ktorú určí.

b) Prevádzková (operatívna) kontrola – táto kontrola je podrobnejšia ako bežná vizuálna kontrola zameraná na kontrolu fungovania a stabilitu zariadenia, zisťovanie miery opotrebovania. Odporúča sa venovať osobitnú pozornosť všetkým dielom zariadenia (aj nerozoberateľných).
Odporúčaný časový interval: od jedného do troch mesiacov. Tieto kontroly vykonáva prevádzkovateľ zariadení alebo osoba, ktorú určí.

c) Hlavná ročná kontrola – s cieľom posúdiť celkovú úroveň bezpečnosti zariadenia, stav základov a povrchov. To zahŕňa účinky atmosférických vplyvov, známky korózie a akýchkoľvek zmien úrovne bezpečnosti zariadení, vyplývajúce z vykonanej opravy alebo z výmeny komponentov. Zvláštna pozornosť by mala byť venovaná zapuzdreným komponentom (neoddeliteľné). Táto kontrola môže vyžadovať demontáž niektorých častí, mazanie, uťahovanie matíc, …
Odporúčaný časový interval: 1 krát za rok. Kontrola sa odporúča vykonať v prvom štvrťroku kalendárneho roka pred začiatkom intenzívneho využívania fitness zariadení. Počas záručnej doby by mala byť vykonaná hlavná ročná kontrola dodávateľom alebo autorizovaným servisom. Tieto kontroly sú vykonávané na úkor prevádzkovateľa. Normy odporúčajú vytvoriť dokumentáciu spojenú so správou a údržbou fitness zariadení. V prípade, že hlavná ročná kontrola zistí nedostatky, oboznámi s nimi prevádzkovateľa. V prípade vážneho poškodenia odporúča okamžité odstránenie, prípadne demontáž.

Činnosti údržby vykonávané pri každom druhu kontroly:

a) Bežná (vizuálna) kontrola
- Kontrola povrchu;
- Kontrola vystupujúcich základov;
- Kontola prítomnosti ostrých hrán;
- Kontrola kompletnosti zariadenia;
- Kontrola existencie nadmerného opotrebenia pohyblivých častí;
- Kontrola integrity štruktúry;
- Odstránenie rozbitého skla alebo iných nečistôt alebo kontaminantov;
- Kontrola sypkých tlmiacich povrchov a prípadné doplnenie, tak aby zostal dostatočný voľný priestor medzi zariadením a povrchom
- Kontrola bezpečnostnej zóny okolo zariadenia

b) Prevádzková (operatívna) kontrola
- činnosti vykonávané pri bežnej vizuálne kontrole (bod a)
- Kontrola ložísk zariadenia – pokiaľ možno utiahnuť skrutky, skontrolujte odpor a plynulý chod ložiska, kontrolovať správnosť ich činností;
- Kontrola a dotiahnutie skrutiek jednotlivých častí zariadenia;
- Kontrola a dotiahnutie skrutiek, ktoré upevňujú zariadenie na kotvu;
- Kontrola stability betónovej kotvy a stability zariadenia;
- Kontrola povrchu zeme pod zariadením;
- Kontrola kvality plastových dielov;
- Kontrola plastových krytiek;
- Vyčistite zariadenia

c) Hlavná ročná kontrola
- činnosti vykonávané podľa bodov a) a b)
- Kontrola korózie – v prípade výskytu použiť príslušné nástrekové farby zabraňujúce rozšíreniu korózie;
- Kontrola a dotiahnutie všetkých skrutiek;
- Kontrola otvorov – doplnenie plastových krytiek.

O autorovi Zobraziť všetko

admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *